Regulamentul campaniei reparații gratuite parbrize – Neoglass Brașov

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale (denumită în cele ce urmează “Campanie Promoțională”) este NEOGLASS AUTOMOTIVE SRL, cu sediul în str. Zizinului nr 142 B, Brașov, jud Brașov, cod postal 500407, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/447/2009, CUI: RO25263797.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la această Campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.

1.3. Regulamentul campaniei de reduceri promoţionale este întocmit şi va fi făcut public prin afişare pe site-ul neoglass-parbrize.ro. Campania se desfășoară la sediul Neoglass Automotive SRL din Brașov – str. Zizinului nr 119, jud Brașov, cod poștal 500407.

1.4. Participanţii la Campania Promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament, potrivit celor menţionate mai jos.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, conform Secțiunii 8 din prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie promoțională se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

2.2. Campania poartă denumirea „Campanie Reparații gratuite parbrize – Neoglass Brașov”

2.3. Campania se desfăşoară în service-ul Organizatorului din Brașov, str Zizinului 119, și sediul Organizatorului din Suceava, str. Traian Vuia nr 7,  în perioada 16.05.2023 – 1.08.2023

2.4. După data încheierii Campaniei promoționale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei.

2.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi /modifica perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia. Vă invităm să consultați acest Regulament disponibil pe site-ul neoglass-parbrize.ro pentru a verifica eventualele modificări ale Campaniei.

SECŢIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1. Obiectul Campaniei promoționale îl reprezintă repararea gratuită a parbrizului în cazul în care avaria poate fi remediată. Reparația gratuită se aplică pentru o singură ciobitură și un singur autoturism.

Există mai multe tipuri de avarii în parbrize – unele tipuri de avarii pot fi reparate, altele nu permit repararea fără compromiterea parbrizului. Neoglass își rezervă dreptul de a selecta participanții la campanie în funcție de posibilitățile de reparare a avariilor și de a oferi clarificări în funcție de tipul avariei și motivele pentru care poate fi reparată sau nu.

3.1.1. Definirea tipurilor de avarii ale parbrizului care pot fi reparate

 • Crăpătură stea (crăpături mici, radiale, plecând de la punctul de impact)
 • Țintă (avarie circulară cauzată de obiecte rotunde)
 • Țintă parțială (sau semilună, cauzată de obiecte rotunde, avaria nu este complet circulară)
 • Ciobitură (o singură spărtură, egală cel mult cu dimensiunea unei monede)
 • Ciupitură (lipsa unei bucăți mici de sticlă)

3.1.2. Definirea tipurilor de avarii ale parbrizului care nu pot fi reparate

 • avarii de pe interiorul parbrizului
 • avarii adânci în ambele straturi de sticlă
 • avarii din dreptul senzorului de ploaie sau al antenei radio
 • avarii din dreptul ariei critice de vizibilitate a șoferului
 • multiple crăpături complexe
 • crăpături foarte lungi (de ex. de peste 40 de centimetri)
 • crăpături contaminate (murdare)
 • crăpături și ciobituri de pe marginea parbrizului
 • avarii care depășesc diametrul unei monede de 50 de bani

SECŢIUNEA 4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1. Fiecare Participant la Campanie care solicită repararea avariei pe perioada de desfășurare a Campaniei va beneficia de:

 • Evaluare și diagnosticare gratuită a avariei pentru parbriz indiferent de marca de autoturism sau de model și stabilirea posibilităților de reparare;
 • Repararea gratuită a parbrizului, pentru avariile care se încadrează în tipurile de avarii care pot fi reparate.
 • Reparația gratuită se aplică pentru o singură ciobitură și un singur autoturism.

4.2. Fiecare Participant care se înscrie la Campanie va furniza Organizatorului următoarele date pentru înscriere:

 • Nume
 • Prenume
 • Număr de telefon
 • Email
 • Marcă autoturism
 • Model autoturism
 • Tip beneficiar (persoană fizică/persoană juridică)
 • CUI (în cazul persoanelor juridice)

4.5. În urma Campaniei, datele personale colectate de către Organizator de la Participanți vor fi folosite pentru a trimite comunicări comerciale, inclusiv prin email sau SMS

4.6. Fiecare Participant își oferă acordul de prelucrare a datelor personale și acordul pentru comunicări comerciale odată cu completarea formularului pentru înscrierea în Campanie. Detalii despre prelucrarea datelor personale de către Organizator sunt disponibile în Politica de Confidențialitate disponibilă pe website-ul Organizatorului neoglass-parbrize.ro

4.7. Valoarea reparației va fi suportată în totalitate de către Organizatorul Campaniei, numai pentru Participanții care respectă prevederile menționate în acest Regulament.

4.8. Campania este valabilă numai în perioada menționată și în limita disponibilității atelierelor de reparații Neoglass Brașov și Neoglass Suceava.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. De această Campanie poate beneficia orice persoană fizică sau juridică având domiciliul/reședința în România, care a împlinit vârsta de 18 ani și care deține un autoturism cu parbrizul avariat și care completează formularul de înscriere în Campanie al Organizatorului, disponibil la https://forms.microsoft.com/e/MNjMdW01ef sau pe website-ul Organizatorului neoglass-parbrize.ro

5.2. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, ȋn mod expres şi neechivoc, a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 6. MINORII

Persoanele sub 18 ani nu au dreptul să participe la Campanie.

SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1. Imposibilitatea participanților de a aduce autoturismele la atelierul Neoglass Brașov sau Neoglass Suceava din motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

7.2. Organizatorul are responsabilitatea de a informa în prealabil Participanții cu posibilele riscuri pe care le implică reparația parbrizului.

7.3. Organizatorul nu oferă garanție pentru lucrările de reparare efectuate în cadrul Campaniei și este exonerat de orice răspundere în cazul compromiterii vreunui parbriz în timpul desfășurării campaniei.

7.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către participanți şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu reparațiile efectuate în cadrul acestei campanii.

SECŢIUNEA 8. ÎNCETAREA, SUSPENDAREA, ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

8.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania de reparații gratuite parbrize, cu o înştiinţare prealabilă a publicului prin afişare pe site-ul Organizatorului, în următoarele situaţii:

 1. în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare;
 2. în cazul depistării de activităţi de fraudă electronică, hacking sau înşelătorii;
 3. în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei Promoţionale.

8.2. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania promoţională va înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

8.3. Încetarea sau suspendarea Campaniei promoţionale din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

8.4. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

SECŢIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul Campaniei are obligația de a asigura protecția legală a datelor cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale.

SECŢIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

10.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

10.2. Prezenta campanie se desfășoară cu scop comercial.

SECŢIUNEA 11. FORŢA MAJORĂ

11.1 Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voința Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament.

11.2. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 12. LITIGII ŞI FRAUDE

12.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor efectua în scris şi se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea “Campanie reparații gratuite parbrize – Neoglass Brașov”, sau la adresa de e-mail: office@neoglass.ro, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului reclamat. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie / reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate.

12.2. Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătoresti competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Legea aplicabilă este legea română.

13.2. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

13.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile / valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

13.4. Prezentul Regulament a fost încheiat astăzi, 11.05.2023.

ORGANIZATOR

NEOGLASS AUTOMOTIVE SRL

Meniu
× Disponibil între 08:00 și 17:00 Disponibil începând de DuminicăLuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătă